Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen en de levering van diensten

Artikel 1 : Toepassing

1.1. Bij gebreke aan schriftelijke, uitdrukkelijk afwijkende bijzondere voorwaarden, worden onze contractuele relaties met de klant uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moeten door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts éénmalig gelden.
1.2. De gebeurlijke onwerkzaamheid van één van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven. Het niet-uitoefenen van één van onze rechten uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden, of een gedeelte hiervan, kan door de klant nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

Artikel 2 : Vorming van het contract

2.1 Een van de klant uitgaande bestelling en/of orderbevestiging bindt ons slechts in zoverre wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd hebben. Elke bestelling en/of orderbevestiging vanwege de klant bindt deze laatste onherroepelijk indien de klant zijn bestelling en/of orderbevestiging om welke reden dan ook annuleert, zullen wij gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 10 % op de in bestelling vermelde prijs, onverminderd ons recht om de vergoeding te vorderen van onze werkelijk geleden schade mocht deze hoger blijken te zijn.
2.2 Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Wij zijn derhalve steeds gerechtigd een van de klant uitgaande bestelling en/of orderbevestiging te weigeren, zelfs indien deze gebaseerd is op onze offerte.
2.3 Wij zijn gerechtigd om op elk ogenblik de prijzen en de kenmerken van ons materieel zoals vermeld in onze offertes, tarieven en prospectussen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zullen wij de klant schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 3 : Betaling

3.1 Op iedere afzonderlijke bestelling van minder dan Euro 49,58 rekenen wij een forfaitair bedrag aan van Euro 3,72 ter dekking van onze administratiekosten.
3.2 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze facturen contact betaalbaar zonder korting, en dit in de in de factuur aangegeven valuta. De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking.
3.3 Geen enkele klacht met betrekking tot de verkochte goederen of met betrekking tot de geleverde diensten, geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.
3.4 Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de klant. Alle kosten verbonden aan onze inning van de facturen (bank-, wisselkosten en andere) zijn eveneens ten laste van de klant.
3.5 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf deze vervaldag verhoogd met een conventionele interest van 1,5 % per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal daarnaast van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling door de klant van een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 37,18 per onbetaalde factuur, zonder afbreuk te doen aan ons recht om vergoeding te vragen van onze reële schade indien deze de forfaitaire vergoeding overtreft.

Artikel 4 : Leverings- en/of uitvoeringstermijnen

4.1 Elke door ons opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn geldt louter ter informatieve titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van het contract door de klant, noch tot enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
4.2 Indien het contract betrekking heeft op de verkoop van verschillende goederen of de uitvoering van verschillende diensten, kan deze levering of uitvoering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering of uitvoering is de klant gehouden de daarop betrekking hebbende factuur reeds te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof.

Artikel 5 : Overmacht

5.1 In geval van overmacht worden onze leverings-, uitvoerings- en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval enkel verplicht de bestelde goederen te leveren, dan wel de bestelde diensten uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. 5.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van het contract bedienen of plegen te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van het contract daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van het contract in redelijkheid niet van ons kan worden geëist. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen en/of energie, vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen en import- en exportbeperkingen.
5.3 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde goederen of uitgevoerde diensten afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

6.1 Onverminderd ons recht op schadevergoeding, zijn wij in geval van niet betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting door de klant, indien de klant een uitstel vraagt aan één of andere van zijn schuldeisers, of indien de op het geheel of een deel van de goederen van de klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser, gerechtigd om naar ons goeddunken ofwel de uitvoering van het contract op te schorten, ofwel het contract van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

Artikel 7 : Toepasselijk recht- bevoegdheid

7.1 Ons contract met de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.
7.2 Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van ons contract met de klant zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen. Wij hebben echter het recht om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van Turnhout.

Artikel 8 : Aanvullende algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

In aanvulling op de hogervermelde voorwaarden 1 tot en met 7, zijn de volgende algemene voorwaarde van toepassing op onze verkoop van goederen aan een klant :
8.1 Prijzen
8.1.1 Behoudens strijdige bepalingen zijn al onze prijzen “franco plaats van levering”. Indiende klant ons hierom verzoekt, kunnen wij de klant in contact stellen met een operateur, zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor ons kan opleveren.
8.2 Teruggaveplicht van de klant in geval van ontbinding
8.2.1 Indien wij ons contract met de klant ontbinden bij toepassing van artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden, verbindt de klant zich ertoe de reeds door ons geleverde goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet- teruggave binnen deze termijn zullen wij, op welke plaats het ook weze, de geleverde goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. De klant verklaart hiertoe ons thans reeds de toestemming te geven.
8.3 Levering- eigendomsoverdracht – risico-overdracht
8.3.1 Het ontvangstbericht of het dubbel van de door de klant of de bestemmeling ondertekende leveringsnota is een afdoende bewijs van de levering van de goederen aan de klant.
8.3.2 De levering van goederen vindt plaats op onze maatschappelijke zetel. Vanaf het tijdstip van levering gaat het volledige risico van de goederen over op de klant.
8.3.3 De klant is verplicht de geleverde goederen voor eigen rekening te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, zolang deze goederen onze eigendom zijn. In de betreffende verzekeringspolissen zal de klant ons als begunstigde van eventuele schadepenningen aanwijzen. Op ons eerste verzoek zal de klant ons een kopie overmaken van de betreffende verzekeringspolissen.
8.3.4 Zolang de klant niet heeft voldaan aan al zijn uit het contract voortvloeiende betalingsverplichtingen jegen ons, blijven de door ons geleverde goederen onze uitsluitende eigendom.
8.4 Klachten
8.4.1 Iedere klacht betreffende ontbrekende voorwerpen, niet-conforme levering of zichtbare gebreken moet, op straffe van verval per aangetekend schrijven aan ons ter kennis worden gebracht binnen de twee werkdagen na de levering van de betreffende goederen.
8.4.2 Klachten over verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste zes maanden na de levering van de betreffende goederen door de klant per aangetekend schrijven aan ons ter kennis worden gebracht. Rechtsvorderingen op grond van verborgen gebreken moeten bovendien, op straffe van onontvankelijkheid worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de ontdekking ervan.
8.5 Aansprakelijkheid
8.5.1 Gedurende zes maanden met ingang van de datum van levering, zijn de door ons geleverde goederen gegarandeerd tegen iedere functionele ontoereikendheid voortvloeiende uit enig gebrek, voor zover voormeld gebrek bestond op het ogenblik van de levering aan de klant.
8.5.2 Onze garantie geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van foutieve of onoordeelkundige stockage of aanwending van de goederen door de klant of door derden, dan wel van incidenten veroorzaakt door toeval, overmacht of door derden, of indien de klant wijzigingen aan de goederen heeft uitgevoerd op eigen initiatief zonder ons voorafgaand akkoord.
8.5.3 Onze garantie geldt niet ten aanzien van 1°) tweedehandsmachines, 2°) onderdelen in rubber, in PVC, of op basis van deze stoffen en 3°) lampen en lenzen in het algemeen.
8.5.4 In geval van aansprakelijkheid wegens levering van gebrekkige goederen zullen wij naar keuze 1°) de goederen op onze kosten aan ons doen terugzenden voor herstelling of vervanging, of 2°) de goederen ter plaatse herstellen gedurende de werkuren, of 3°) de gebrekkige goederen terugnemen en terugbetalen aan de klant.
Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot het voorgaande. Alle andere aanspraken of vorderingen van de klant of van derden, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, enige indirecte of gevolgschade, enig verlies van omzetcijfer of winsten, hetzij direct, hetzij indirect bij de klant of derden veroorzaakt, worden uitgesloten.
8.5.5 De klant is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake vorderingen die lastens ons worden ingesteld door derden, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding op grond van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, die in rechtstreeks verband staan met ons contract met de klant, en met betrekking tot dewelke wij niet aansprakelijk zijn tegenover de klant bij toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 9 : Aanvullende algemene voorwaarden voor de uitvoering van diensten

In aanvulling op hogervermelde algemene voorwaarden 1 tot en met 7, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op onze uitvoering van diensten voor de klant :
9.1 Aansprakelijkheid
9.1.1 Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade, noch voor enig direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, of voor enige provisie, zelfs, indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
9.1.2 In alle gevallen waarin wij tengevolge van de uitvoering van diensten aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant, is onze aansprakelijkheid beperkt tot Euro 4957,87 per schadegeval.
9.1.3 De klant is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake vorderingen die lastens ons worden ingesteld door derden, die in rechtstreeks verband staan met ons contract met de klant, en met betrekking tot dewelke wij niet aansprakelijk zijn tegenover de klant bij toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 10 : Onderzoek van goederen, acceptatie, teruggave en annulering

10.1 Indien de koper een tekortkoming in de hoeveelheid of de kwaliteit van de goederen ontdekt, moet de koper een dergelijk gebrek onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier melden, met opgave van de volledige bijzonderheden van elk gebrek. Tenzij een passende kennisgeving wordt gegeven, wordt de Koper onomstotelijk geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en aanvaard binnen dertig (30) dagen na ontvangst.
10.2 De Koper mag geen goederen retourneren, onder garantieclaim of anderszins, zonder eerst aan de Leverancier de redenen voor een dergelijke retourzending te melden en eerst redelijke instructies te verkrijgen en vervolgens in acht te nemen die de Leverancier kan geven bij het autoriseren van een retourzending.
10.3 In het geval dat de koper een bestelling wenst te annuleren, kan de leverancier een dergelijke annulering naar eigen goeddunken accepteren; een dergelijke annulering, wijziging of opschorting van de bestelling zal echter niet worden aanvaard onder voorwaarden die de Leverancier niet volledig vrijwaren van zijn verlies, inclusief het verhalen van alle gemaakte directe kosten, inclusief normale indirecte en overheadkosten. Leverancier zal echter commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke gemaakte kosten te beperken. De leverancier houdt zich strikt aan het volgende annuleringsbeleid: als de koper de bestelling annuleert nadat de leverancier een ondertekende offerte of een bedrijfsinkooporder van de koper heeft ontvangen, is de koper een annuleringsvergoeding van 40% van het totale orderbedrag verschuldigd. Koper heeft de database en / of lay-out goedgekeurd, en / of Leverancier heeft de orderbevestiging verzonden, en / of nadat Leverancier specifiek voor genoemde order labelmateriaal of productiemateriaal heeft gekocht, is Koper een annuleringsvergoeding van 75% van het totale orderbedrag verschuldigd. Als de koper de bestelling annuleert nadat de productie van de bestelling is begonnen en / of nadat de leverancier de productie heeft voltooid en de bestelling gereed is voor verzending, is de koper een annuleringsvergoeding van 100% van het totale orderbedrag verschuldigd.

© 2024 I-label