Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen en de levering van diensten

Artikel 1 : Toepassing

1.1. Bij gebreke aan schriftelijke, uitdrukkelijk afwijkende bijzondere voorwaarden, worden onze contractuele relaties met de klant uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moeten door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts éénmalig gelden.
1.2. De gebeurlijke onwerkzaamheid van één van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven. Het niet-uitoefenen van één van onze rechten uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden, of een gedeelte hiervan, kan door de klant nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

Artikel 2 : Vorming van het contract

2.1 Een van de klant uitgaande bestelling en/of orderbevestiging bindt ons slechts in zoverre wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd hebben. Elke bestelling en/of orderbevestiging vanwege de klant bindt deze laatste onherroepelijk indien de klant zijn bestelling en/of orderbevestiging om welke reden dan ook annuleert, zullen wij gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 10 % op de in bestelling vermelde prijs, onverminderd ons recht om de vergoeding te vorderen van onze werkelijk geleden schade mocht deze hoger blijken te zijn.
2.2 Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Wij zijn derhalve steeds gerechtigd een van de klant uitgaande bestelling en/of orderbevestiging te weigeren, zelfs indien deze gebaseerd is op onze offerte.
2.3 Wij zijn gerechtigd om op elk ogenblik de prijzen en de kenmerken van ons materieel zoals vermeld in onze offertes, tarieven en prospectussen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zullen wij de klant schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 3 : Betaling

3.1 Op iedere afzonderlijke bestelling van minder dan Euro 49,58 rekenen wij een forfaitair bedrag aan van Euro 3,72 ter dekking van onze administratiekosten.
3.2 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze facturen contact betaalbaar zonder korting, en dit in de in de factuur aangegeven valuta. De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking.
3.3 Geen enkele klacht met betrekking tot de verkochte goederen of met betrekking tot de geleverde diensten, geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.
3.4 Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de klant. Alle kosten verbonden aan onze inning van de facturen (bank-, wisselkosten en andere) zijn eveneens ten laste van de klant.
3.5 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf deze vervaldag verhoogd met een conventionele interest van 1,5 % per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal daarnaast van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling door de klant van een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 37,18 per onbetaalde factuur, zonder afbreuk te doen aan ons recht om vergoeding te vragen van onze reële schade indien deze de forfaitaire vergoeding overtreft.

Artikel 4 : Leverings- en/of uitvoeringstermijnen

4.1 Elke door ons opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn geldt louter ter informatieve titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van het contract door de klant, noch tot enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
4.2 Indien het contract betrekking heeft op de verkoop van verschillende goederen of de uitvoering van verschillende diensten, kan deze levering of uitvoering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering of uitvoering is de klant gehouden de daarop betrekking hebbende factuur reeds te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof.

Artikel 5 : Overmacht

5.1 In geval van overmacht worden onze leverings-, uitvoerings- en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval enkel verplicht de bestelde goederen te leveren, dan wel de bestelde diensten uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. 5.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van het contract bedienen of plegen te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van het contract daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van het contract in redelijkheid niet van ons kan worden geëist. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen en/of energie, vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen en import- en exportbeperkingen.
5.3 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde goederen of uitgevoerde diensten afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

6.1 Onverminderd ons recht op schadevergoeding, zijn wij in geval van niet betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting door de klant, indien de klant een uitstel vraagt aan één of andere van zijn schuldeisers, of indien de op het geheel of een deel van de goederen van de klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser, gerechtigd om naar ons goeddunken ofwel de uitvoering van het contract op te schorten, ofwel het contract van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

Artikel 7 : Toepasselijk recht- bevoegdheid

7.1 Ons contract met de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.
7.2 Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van ons contract met de klant zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen. Wij hebben echter het recht om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van Turnhout.

Artikel 8 : Aanvullende algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

In aanvulling op de hogervermelde voorwaarden 1 tot en met 7, zijn de volgende algemene voorwaarde van toepassing op onze verkoop van goederen aan een klant :
8.1 Prijzen
8.1.1 Behoudens strijdige bepalingen zijn al onze prijzen “franco plaats van levering”. Indiende klant ons hierom verzoekt, kunnen wij de klant in contact stellen met een operateur, zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor ons kan opleveren.
8.2 Teruggaveplicht van de klant in geval van ontbinding
8.2.1 Indien wij ons contract met de klant ontbinden bij toepassing van artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden, verbindt de klant zich ertoe de reeds door ons geleverde goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet- teruggave binnen deze termijn zullen wij, op welke plaats het ook weze, de geleverde goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. De klant verklaart hiertoe ons thans reeds de toestemming te geven.
8.3 Levering- eigendomsoverdracht – risico-overdracht
8.3.1 Het ontvangstbericht of het dubbel van de door de klant of de bestemmeling ondertekende leveringsnota is een afdoende bewijs van de levering van de goederen aan de klant.
8.3.2 De levering van goederen vindt plaats op onze maatschappelijke zetel. Vanaf het tijdstip van levering gaat het volledige risico van de goederen over op de klant.
8.3.3 De klant is verplicht de geleverde goederen voor eigen rekening te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, zolang deze goederen onze eigendom zijn. In de betreffende verzekeringspolissen zal de klant ons als begunstigde van eventuele schadepenningen aanwijzen. Op ons eerste verzoek zal de klant ons een kopie overmaken van de betreffende verzekeringspolissen.
8.3.4 Zolang de klant niet heeft voldaan aan al zijn uit het contract voortvloeiende betalingsverplichtingen jegen ons, blijven de door ons geleverde goederen onze uitsluitende eigendom.
8.4 Klachten
8.4.1 Iedere klacht betreffende ontbrekende voorwerpen, niet-conforme levering of zichtbare gebreken moet, op straffe van verval per aangetekend schrijven aan ons ter kennis worden gebracht binnen de twee werkdagen na de levering van de betreffende goederen.
8.4.2 Klachten over verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste zes maanden na de levering van de betreffende goederen door de klant per aangetekend schrijven aan ons ter kennis worden gebracht. Rechtsvorderingen op grond van verborgen gebreken moeten bovendien, op straffe van onontvankelijkheid worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de ontdekking ervan.
8.5 Aansprakelijkheid
8.5.1 Gedurende zes maanden met ingang van de datum van levering, zijn de door ons geleverde goederen gegarandeerd tegen iedere functionele ontoereikendheid voortvloeiende uit enig gebrek, voor zover voormeld gebrek bestond op het ogenblik van de levering aan de klant.
8.5.2 Onze garantie geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van foutieve of onoordeelkundige stockage of aanwending van de goederen door de klant of door derden, dan wel van incidenten veroorzaakt door toeval, overmacht of door derden, of indien de klant wijzigingen aan de goederen heeft uitgevoerd op eigen initiatief zonder ons voorafgaand akkoord.
8.5.3 Onze garantie geldt niet ten aanzien van 1°) tweedehandsmachines, 2°) onderdelen in rubber, in PVC, of op basis van deze stoffen en 3°) lampen en lenzen in het algemeen.
8.5.4 In geval van aansprakelijkheid wegens levering van gebrekkige goederen zullen wij naar keuze 1°) de goederen op onze kosten aan ons doen terugzenden voor herstelling of vervanging, of 2°) de goederen ter plaatse herstellen gedurende de werkuren, of 3°) de gebrekkige goederen terugnemen en terugbetalen aan de klant.
Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot het voorgaande. Alle andere aanspraken of vorderingen van de klant of van derden, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, enige indirecte of gevolgschade, enig verlies van omzetcijfer of winsten, hetzij direct, hetzij indirect bij de klant of derden veroorzaakt, worden uitgesloten.
8.5.5 De klant is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake vorderingen die lastens ons worden ingesteld door derden, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding op grond van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, die in rechtstreeks verband staan met ons contract met de klant, en met betrekking tot dewelke wij niet aansprakelijk zijn tegenover de klant bij toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 9 : Aanvullende algemene voorwaarden voor de uitvoering van diensten

In aanvulling op hogervermelde algemene voorwaarden 1 tot en met 7, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op onze uitvoering van diensten voor de klant :
9.1 Aansprakelijkheid
9.1.1 Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade, noch voor enig direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, of voor enige provisie, zelfs, indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
9.1.2 In alle gevallen waarin wij tengevolge van de uitvoering van diensten aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant, is onze aansprakelijkheid beperkt tot Euro 4957,87 per schadegeval.
9.1.3 De klant is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake vorderingen die lastens ons worden ingesteld door derden, die in rechtstreeks verband staan met ons contract met de klant, en met betrekking tot dewelke wij niet aansprakelijk zijn tegenover de klant bij toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

Conditions generales pour la vente de marchandises et la fourniture de services

Article 1 : Champ d’application

1.1 A défault de conditions spéciales et écrites y dérogeant, nos relations contractuelles avec le client sont exclusivement régies par les présentes conditons générales, dont le client reconnait avoir pris connaissance. Toute dérogation aux présentes conditions générales doit être confirmée expressément par nous dans un écrit et ne vaudra qu’à titre unique, pour l’opération qui en fait l’objet.
1.2 Le fait que l’une des présentes conditions générales serait inopérante n’a aucun effet sur la validité des autres dispositions qui restent d’application dans leur totalité. Le non exercice par nous, de tout ou partie d’un des droits qui découlent des prèsentes conditions générales, ne peut jamais être considéré par le client comme une renonciation à exercer tout ou partie de ce droit.

Article 2 : Formation de contrat

2.1 Toute commande et/ou confirmation de commande émanant du client ne nous lie que dans la mesure où nous l’avons confirmée expressément par écrit. Toute commande et/ou confirmation de commande émanant du client le lie de façon irrévocable. Si le client annule sa commande et/ou sa confirmation de commande pour quelque raison que ce soit, une indemnité de 10 % sur le prix mentionné dans la commande nous sera due, sans préjudice de notre droit de réclamer l’indemnisation de notre dommage réel, si celui-ci dépasse de montant.
2.2 Nos offres sont toujours faites sans engagement de notre part. Par conséquent, nous avons toujours le droit de refuser la commande et/ou confirmation de commande émanant d’un client même si celle-ci se fonde sur notre offre.
2.3 Nous vous réservons le droit de charger, à tout moment, les prix et caractéristiques de notre matériel tels que mentionnés dans nos offres, tarifs et prospectus. Nous aviserons le client par écrit d’un tel changement.

Article 3 : Paiements

3.1 Pour toute commande isolée de moins de Euro 49,58 nous portons en compte un montant forfaitaire supplémentaire de Euro 3,72 pour couvrir nos frais d’administration.
3.2 A moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte, et cela dans la monnaie mentionnée sur la facture. Le client n’a pas le droit d’effectuer de retenue, de réduction ni de compensation.
3.3 Aucune réclamation relative aux marchandises vendues ou aux services fournis ne donne le droit au client de se soustraire à ses obligations de paiement.
3.4 Tout les droits et taxes de quelque nature que ce soit, en ce compris d’éventuelles nouvelles taxes introduites durant l’exécution du contrat sont à charge du client. Tous les frais liés au recouvrement des factures par nous (frais de banque, de change et autres) sont également à charge du client.
3.5 Toute facture impayée à l’échéance est majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable, à dater de l’échéance, d’un intérêt conventionnel de 1,5 % par mois sur la somme due. Tout paiement tardif donnera en outre lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à titre de dommages et intérêts, au paiement par le client d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 15 % de la somme due, avec un minimum de Euro 137,18 par facture impayée, sans préjudice de notre droit de réclamer l’indemnisation de notre dommage réel si celui-ci dépasse le montant de l’indemnité forfaitaire.

Article 4 : Délais de livraison et/ou d ‘exécution

4.1 Tout délai de livraison et/ou d’exécution donné par nous ne vaut qu’à titre de simple information. Tout livraison ou exécution tardive ne peut en aucun cas donner lieu à la résiliation du contrat par le client, ni à des dommages et intérêts dans son chef.
4.2 Dans l’hypothèse où le contrat concerne la vente de différents biens ou la prestation de différents services, la livraison ou l’exécution de ceux-ci pourra avoir lieu pour le tout ou pour partie. En cas de livraison ou d’exécution partielle, le client est tenu de déjà s’acquitter de la facture y relative comme s’il s’agissait d’un contrat séparé.

Article 5 : Force majeure

5.1 En cas de force majeure, nos obligations de livraison, d’exécution et autres obligations sont suspendues. Dans ce cas, nous ne sommes tenus de livrer les biens commandés, ou d’exécuter les services commandés, que dès que cela sera raisonnablement possible.
5.2 Sont assimilées à la force majeure les circonstances imprévues relatives aux personnes et/ou au matériel auxquels nous avons recours ou l’habitude de recourir pour l’exécution du contrat, qui sont de telle nature qu’elles rendent l‘exécution de la convention impossible ou à un tel point difficile et/ou démesurément coûteuse que la prompte exécution de la convention ne peut pas raisonnablement être exigée de nous. Sont considérés comme cas de force majeure, sans que cette liste soit exhaustive, les grèves, les lock-out d’entreprise, les maladies du personnel, les perturbations d’entreprise, les carences en matières premières, en produits semi-finis, en matériel, en matières auxiliaires en/ou en énergie, le retard ou l’absence de livraison par des fournisseurs, les perturbations dans les transports et les limitations à l’importation et à l’exportation.
5.3 Si, lorsque la force majeure se présente, nous avons déjà satisfait partiellement à nos obligations, nous avons le droit de facturer séparément les bien déjà livrés ou les services déjà prestés, et le client est obligé de payer cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat séparé.

Article 6 : Clause résolutoire expresse

6.1 Sans préjudice de notre droit à une indemnisation, nous avons le droit, en cas de non paiement à l’une des échéances, ou en cas de non respect d’une obligations contractuelles par le client, ou si le client demande un sursis de paiement à l’un ou l’autre de ses créanciers, ou si tout ou partie des biens du client sont saisis à la requête d’un créancier, de, à notre gré, soit suspendre l’exécution du contrat, soit le résilier de plein droit par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article 7 : Droit applicable – compétance

7.1 Notre contrat avec le client est soumis au droit belge.
7.2 Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de notre contrat avec le client sera exclusivement tranché par les tribunaux d’Anvers. Nous nous réservons toutefois le droit de soumettre le litige aux tribunaux de Turnhout.

Article 8 : Conditions générales supplémentaires pour la vente de marchandises.

Outre les conditions générales reprises ci-dessus aux articles 1 à 7 inclus, les conditions générales suivantes s’appliquent à la vente de marchandises à un client :
8.1 Prix
8.1.1 Sauf stipulation contraire, tous nos prix sont « franco lieu de livraison ». A la demande du client, nous pouvons mettre celui-ci en contact avec un opérateur, sans que cela puisse entraîner la moindre responsabilité dans notre chef.
8.2 Devoir de restitution dans le chef du client en cas de résiliation
8.2.1 Dans l’hypothèse où nous résilions notre contrat avec le client en application de l’article 6 des présentes conditions générales, le client s’engage à nous restituer dans les 24 heures les marchandises qui lui ont déjà été livrées. En cas de non restitution dans ce délai, nous pourrons reprendre les marchandises livrées, en quelque lieu qu’elles se trouvent, sans la moindre formalité ou intervention judiciaire. Le client déclare nous en donner dès à présent l’autorisation.
8.3 Livraison – transfert de propriété – transfert des risques.
8.3.1 L’accusé de réception ou le double du bordereau de livraison signé par le client ou par le destinataire constitue une preuve suffisante de la livraison des marchandises au client.
8.3.2 La livraison des marchandises à lieu en notre siège social. La totalité des risques relatifs aux marchandises est transférée au client dès la livraison.
8.3.3 Le client à l’obligation d’assurer les marchandises livrées, pur son propre compte, contre les risques usuels, aussi longtemps que ces marchandises restent notre propriété. Le client nous désignera comme bénéficiaires du montant de toute éventuelle indemnité dans les polices d’assurances concernées. Le client nous remettra, à notre requête, une copie des polices d’assurances concernées.
8.3.4 Aussi longtemps que le client n’a pas satisfait à toutes ses obligations de paiement envers nous telles qu’elles résultent du contrat, les marchandises livrées par nous resteront notre propriété exclusive.
8.4 Réclamation
8.4.1 Toute réclamation relative à des objets manquants, à une livraison non conforme ou à des vices apparents doit, à peine de déchéance, être portée à notre connaissance par un écrit recommandé dans les deux jours ouvrables de la livraison des marchandises concernées.
8.4.2 Toute réclamation relative aux vices cachés doit, à peine de déchéance, être portée à notre connaissance par le client par un écrit recommandé, immédiatement après leur découverte et au plus tard 6 mois après la livraison des marchandises concernées. Toute action fondée sur les vices cachés doit en outre, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de 6 mois après leur découverte.
8.5 Responsabilité
8.5.1 Les marchandises livrées par nous sont garanties pendant 6 mois à dater de la livraison contre tout vice fonctionnel résultat de quelque défaut, pour autant que le défaut en question existât au moment de la livraison au client.
8.5.2 Notre garantie ne couvre pas les défauts qui sont la conséquence d’un entreposage fautif ou peu judicieux ou d’une utilisation fautive ou peu judicieuse des marchandises par le client ou par des tiers, ou qui résultent d’incidents causés par accident, force majeure ou par des tiers, ou si le client à apporté des modifications aux marchandises de sa propre initiative sans avoir obtenu notre accord préalable.
8.5.3 Notre garantie ne s’étend pas au 1°) machines d’occasion, 2°) pièces en caoutchouc, en PVC, ou à base de ces matériaux et 3°) lampes et lentilles en général.
8.5.4 En cas de responsabilité pour livraison de marchandises défectueuses, nous choisirons de : 1°) faire renvoyer les marchandises à nos frais en vue de les réparer ou de les remplacer ou de, 2°) réparer les marchandises sur place pendant les heures de travail ou de 3°) reprendre les marchandises défectueuses contre remboursement au client. Notre responsabilité est strictement limitée à ce qui précède. Toute autre demande ou action émanant du client ou de tiers, en ce compris une indemnisation pour les frais, les dommages et les intérêts en raison d’accidents sur les personnes , le dommage à des biens mobiliers, le préjudice causé aux intérêts de l’entreprise et à l’entreprise elle-même, toute conséquence dommageable indirecte, toute perte du chiffre d’affaires ou de bénéfices causés directement ou indirectement au client ou à des tiers, sont exclus.
8.5.5 Le client à l’obligation de nous garantir et de nous dédommager en cas d’actions introduites contre nous pas des tiers, en ce compris des actions en indemnisation sur base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité pour les produits défectueux, qui sont en relation directe avec le contrat qui nous lie au client, et dans la cadre desquelles, en application des présentes conditions générales, notre responsabilité n’est pas engagée vis-à-vis du client.

Article 9 : Conditions générales supplémentaires pour la fourniture de services

Outre les conditions générales reprises ci-dessus aux articles 1 à 7 inclus, les conditions générales suivantes s’appliquent à la fourniture de services au client :
9.1 Responsabilité
9.1.1 Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d’aucune conséquence dommageable indirecte ni d’aucune perte directe ou indirecte du chiffre d’affaires ou de bénéfices, ni d’aucune provision, même si la possibilité d’apparition d’un tel dommage nous a été signalée.
9.1.2 Dans tous les cas où notre responsabilité serait engagée vis-à-vis du client à l’occasion de la fourniture de services, notre responsabilité sera limitée à Euro 4957,87 par cas dommageable.
9.1.3 Le client a l’obligation de nous garantir et de nous dédommager en cas d’actions introduites contre nous pas des tiers, qui seraient en rapport direct avec le contrat qui nous lie au client, et dans le cadre desquelles, en application des présentes conditions générales, notre responsabilité n’est pas engagée vis-à-vis du client.